• انتخاب زبان

فرم نظرسنجی

ردیفعنوانعالیخوبمتوسطضعیف
1در صورت لزوم به راحتی میتوان با واحد فروش ارتباط برقرار کرد؟
2نفرات مسئول در قسمت فروش مستقیما پاسخگوی مشتری هستند؟
3همکاری تولید کننده در شرایط بحرانی خوب است ؟
4تولید کننده در ارتباطات با مشتری صادق است و شفاف برخورد میکند؟
5مشکلات شرکت بسته بندی ملارد(رازک) نسبت به تولید کنندگان دیگر از کیفیت و ایمنی بهتری برخوردار است؟